Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u handelt met Frederik Derks, gevestigd aan Strangeweg 5,  7731 GV Ommen, Overijssel

Inhoudsopgave
1. Definities

1.1 Rik Derks (www.rikderks.nl): webdesign . Rik Derks (www.rikderks.nl): de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Rik Derks (www.rikderks.nl) een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst of betaling van een factuur met Rik Derks (www.rikderks.nl) verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Rik Derks (www.rikderks.nl).

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Rik Derks (www.rikderks.nl) zijn geheel vrijblijvend. 

3.2 Rik Derks (www.rikderks.nl) is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Rik Derks (www.rikderks.nl);
  • de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
  • Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.
5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Rik Derks (www.rikderks.nl) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rik Derks (www.rikderks.nl) het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Rik Derks (www.rikderks.nl) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Rik Derks (www.rikderks.nl) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rik Derks (www.rikderks.nl) is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rik Derks (www.rikderks.nl) kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. 

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Rik Derks (www.rikderks.nl) op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Rik Derks (www.rikderks.nl), zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Rik Derks (www.rikderks.nl) is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Rik Derks (www.rikderks.nl) van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Rik Derks (www.rikderks.nl) vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rik Derks (www.rikderks.nl) niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Rik Derks (www.rikderks.nl) verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Rik Derks (www.rikderks.nl), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het

laatste geval kan Rik Derks (www.rikderks.nl) hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Rik Derks (www.rikderks.nl) gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Rik Derks (www.rikderks.nl) behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Rik Derks (www.rikderks.nl) bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Rik Derks (www.rikderks.nl) op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Rik Derks (www.rikderks.nl) of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Rik Derks (www.rikderks.nl).

8.2 Rik Derks (www.rikderks.nl) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Rik Derks (www.rikderks.nl) slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Rik Derks (www.rikderks.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.4 Als de klant besluit te stoppen met de diensten behoudt Rik Derks (www.rikderks.nl) zich het recht om de creatieve aspecten te doen vernietigen.
8.4.1 creatieve aspecten kunnen zijn; dynamisch, variërende teksten die ten doel hebben het aantrekken of aanzetten tot actie in bijvoorbeeld een advertentietekst.  

9. Reclame 

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Rik Derks (www.rikderks.nl). Indien de reclame gegrond is zal Rik Derks (www.rikderks.nl) deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Rik Derks (www.rikderks.nl) binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Rik Derks (www.rikderks.nl) naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Rik Derks (www.rikderks.nl) en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Rik Derks (www.rikderks.nl) volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Rik Derks (www.rikderks.nl) de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Rik Derks (www.rikderks.nl) kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Rik Derks (www.rikderks.nl) niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Rik Derks (www.rikderks.nl) een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Rik Derks (www.rikderks.nl) overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Rik Derks (www.rikderks.nl) een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Rik Derks (www.rikderks.nl) bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Rik Derks (www.rikderks.nl) zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Rik Derks (www.rikderks.nl)

13.2 Wanneer Rik Derks (www.rikderks.nl) bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Rik Derks (www.rikderks.nl) is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Rik Derks (www.rikderks.nl) zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Rik Derks (www.rikderks.nl) is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Rik Derks (www.rikderks.nl) zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14.  Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en know how


14.1. Rik Derks (www.rikderks.nl) behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan:
a. de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Diensten en/of Goederen;
b. vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst.

14.2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die Rik Derks (www.rikderks.nl) in opdracht van de Opdrachtgever verricht, berusten bij Rik Derks (www.rikderks.nl). Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend Rik Derks (www.rikderks.nl) die kunnen verrichten.

14.3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Rik Derks (www.rikderks.nl) ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart Rik Derks (www.rikderks.nl) voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens, etc, door Rik Derks (www.rikderks.nl) voortvloeien.

14.4. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan Rik Derks (www.rikderks.nl) toekomt, kan de Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren.

14.5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Rik Derks (www.rikderks.nl) uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.

14.6. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van Rik Derks (www.rikderks.nl) op volledige schadevergoeding.

15. Ontbinding

15.1. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Rik Derks (www.rikderks.nl) ingeval van verzuim van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

15.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Rik Derks (www.rikderks.nl) geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.

15.3. Het opzeggen van de overeenkomst, waarbij maandelijkse diensten worden afgenomen, dient schriftelijk te geschieden tenminste drie (3) maanden voor het verstrijken van de overeenkomst.

15.4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst, nadat deze op de in artikel 3 genoemde wijze tot stand is gekomen, wenst te annuleren, dient dit te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Bij annulering langer dan twee maanden voor de startdatum, is de Opdrachtgever verplicht 50 % van het afgesproken honorarium te vergoeden. Bij annulering korter dan twee maanden voor de startdatum van het Project is de Opdrachtgever verplicht 100 % van het honorarium te vergoeden.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht


16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.